PRIVACY POLICY PRIMATCH BELGIË

Contact informatie:
Primatch België
Laarsveld 52
2440 Geel
België
E-mail: info@primatch.be
Telefoonnummer: +32 (0)144 29 828

1. Waarom deze privacyverklaring?

Primatch België respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de diensten waar u om gevraagd heeft.

Primatch België is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@primatch.be.

Primatch België beroept zich op haar gerechtvaardigde belangen voor het verwerken van persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, waarbij geldt dat die gerechtvaardigde belangen gelijk zijn aan de doeleinden waarvoor Primatch België persoonsgegevens verwerkt.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (of General Data Protection Regulation). Naar de Bezoeker en Klant kan ook verwezen worden als de “Betrokkene”.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
Primatch België bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg is Primatch België een “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de GDPR.

Primatch België verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van bezoekers ten behoeve van:
• Het functioneren van de website;
• Het toezicht op de prestaties van de website;
• Het ondersteunen van de bedrijfsactiviteiten van Primatch België, met inbegrip van sales en marketing;
• Het verbeteren en optimaliseren van de website en dienstverlening van Primatch België.
De categorieën persoonsgegevens die voor de in deze paragraaf genoemde doeleinden worden gebruikt, zijn:
• Apparaat, browser en referrer;
• Unieke identificatoren;
• Tijdzone en geschatte locatie;
• Gebruik van de website;
• Verzoeken en responsen die van en naar uw apparaat worden verzonden.

Primatch België en haar partners plaatsen cookies voor alle hiervoor genoemde doeleinden.

Primatch België maakt gebruik van adequate beveiligingsprocedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Primatch België zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s)
Primatch België doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar Bezoekers en van haar Klanten. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

• Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Betrokkene, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene;
• Op basis van het gerechtvaardigd belang van Primatch België om onder andere de Betrokkene te kunnen helpen na het contact via de Website;
• Op basis van toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Privacyverklaring;
• Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Betrokkene, in het bijzonder de facturatie;
• Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van direct marketing.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Primatch België verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt.
Hoeveel en welke persoonsgegevens Primatch België over jou verzamelt, is afhankelijk van je gebruik van de Website en je relatie met Primatch België of het gebruik van haar dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens zal uitgebreider zijn, hoe intensiever je gebruik maakt van die dienstverlening.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Primatch België verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Bezoeker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke Bezoekerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Bezoeker intensiever gebruik maakt van de Website en onze online dienstverlening waardoor hij Klant wordt.

Cookies
U dient de privacyverklaring van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Primatch België heeft geen controle over de activiteiten van derden.

Primatch België en haar partners kunnen gebruikmaken van diensten van de partners van Primatch België voor het verwerken van persoonsgegevens of het plaatsen van cookies op uw apparaat voor de volgende doeleinden:
• Verkoop en marketing van de producten en diensten van Primatch België;
• Het verbeteren van onze producten en gebruikerservaring;
• Branding;
• Communicatie met (potentiële) klanten.

Primatch België kan de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hiervoor in deze paragraaf genoemde doeleinden:
• Profiel op sociale media;
• Unieke identificatoren;
• Contactgegevens.

De volgende ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van marketing en verkoop om Primatch België te helpen:
• SharpSpring,
• Google,
• LinkedIn,
• Microsoft (Bing).

Primatch België en haar partners plaatsen cookies voor alle hiervoor genoemde doeleinden. Voor die doeleinden worden unieke identificatoren (met behulp van cookies), contactgegevens en browsergeschiedenis verwerkt.

De Bezoeker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Primatch België en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Primatch België zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Communicatie
Primatch België kan u e-mails sturen met informatie over de producten en diensten van Primatch België, of andere informatie die voor u interessant kan zijn. E-mails worden uitsluitend toegezonden als u hebt aangegeven dat u dat wenst (opt-in), tenzij u zich registreert voor de diensten van Primatch België. Als u geregistreerd bent voor een dienst van Primatch België, dan kunt u e-mails ontvangen over soortgelijke diensten of om u te helpen doeltreffend gebruik te maken van onze diensten. U kunt contact met ons opnemen per e-mail om aan te geven dat u onze e-mails niet wenst te ontvangen (opt-out) of gebruikmaken van de links in de e-mailberichten die wij u toesturen om u af te melden (unsubscribe). Indien u zich inschrijft voor één van onze webinars of events, dan zullen wij uw gegevens gebruiken voor opvolgende relevante informatie en eenmalig delen met de exclusieve partner(s) waarmee we deze webinars organiseren indien van toepassing.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data?

Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

7. Hoelang bewaren we jouw data?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig zijn recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het intrekken van mijn toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan Primatch België, Laarsveld 25, 2440 Geel of via e-mail aan info@primatch.be. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Primatch België, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Disclaimer
De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Primatch België niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Primatch België is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Primatch België heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Primatch België verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.